TRACTAMENT DE LES DADES DELS CENTRES EDUCATIUS PER A L’APLICACIÓ DE LES PROVES DE COMPRENSIÓ LECTORA.
En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en José Luis Castel Baldellou, com a president de l’Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora (AMCL) informa del següent:
Responsable del tractament de les dades
Associació per a la millora de la comprensió lectora (https://pclec.eu/)
 Finalitat
El tractament de les dades personals de l’alumnat i el professorat té com a finalitat el desenvolupament de les proves de comprensió lectora, la correcció de les mateixes i la informació dels resultats.
 Legitimació
Consentiment de les persones interessades, manifestat per la inscripció voluntària a l’Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora (AMCL).
 Destinataris
Les dades seran d’ús exclusiu del centre educatiu, tot i que els administradors també tinguin accés. No es comunicaran a cap altra persona o entitat, llevat de les obligacions legals.
 Drets de les persones interessades
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació davant el responsable mitjançant un correu electrònic a provesdecomprensiolectora@gmail.com.
 Tractament i vigència
Les dades personals proporcionades es conservaran a l’aplicació, mentre el centre educatiu la faci servir. En el moment que deixi de fer-la servir es donarà de baixa el centre amb totes les dades personals.
A qualsevol de les accions descrites només tindran accés el centre educatiu (o les persones en qui delegui) i els administradors de l’aplicació.
Les dades personals de l’alumnat i del professorat que es recullen mitjançant l’aplicació Proves de Comprensió Lectora es guarden en fitxers automatitzats específics, a l’apartat Usuaris.
El centre educatiu podrà en qualsevol moment sol·licitar ser donat de baixa de l’aplicació Proves de Comprensió Lectora (https://pclec.eu/) a través d’un correu electrònic dirigit a provesdecomprensiolectora@gmail.com.
El centre educatiu podrà donar de baixa de l’aplicació a qualsevol alumne/a o professor/a mitjançant l’opció Eliminar situada  l’apartat Usuaris.
 Proveïdors de Servei
El proveïdor encarregat de l’allotjament de les dades, contractat per l’Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora és STRATO (https://www.strato.es/).
 Drets de propietat intel·lectual
L’Associació per a la Millora de la Comprensió Lectora és titular dels drets d’autor, de propietat intel·lectual, dels continguts de la web https://pclec.eu/ i dels serveis oferts. No està permesa la reproducció, publicació i/o l’ús no privat dels continguts totals o parcials de la web https://pclec.eu/ sense el consentiment previ i per escrit de l’Associació.
Barcelona, a 1 de Juny de 2021